K.V.K.K. Metni

Home K.V.K.K. Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Vesnat Teknoloji olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerinin, kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri sahibinin; • Ad ve soyadı, • Telefon numarası (ev iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri, • Cinsiyeti • Doğum tarihi • Eğitim düzeyi • Medeni durumu • İlgi alanları / memnuniyetleri, şikayetleri • Sosyal medya tercihleri • Beğeni ve tercihleri • Etkinlik katılımı veya bilet alma hareket ve alışkanlıkları, • Ödeme bilgileri • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi / özgeçmiş bilgileri / kariyer hedefleri • İş unvanı / mesleği / çalıştığı yer • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar, gibi konuları içeren verileri kişisel verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Vesnat Teknoloi ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır. • İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler, • Sosyal medya kanalları ve Google vb. arama motorlarının kullanımı

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Gönüllü Hareketi Derneği’nden talep edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Vesnat Teknoloji’ye daha önce bildirilen ve Vesnat Teknoloji sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this Site, or your dealings with this Site, please contact our Data Protection Officer at:

Bu belge en son 22.08.2022'de güncellendi.